چرا

کتبوس به عنوان پاتوق راست ها
(LR)


شهر من درحال نابودی است
(ZEIT)


جو متشنج بین خارجی ها و آلمانی ها: اینطور می خواهد کتبوس مقابله کند
(FOKUS)


کتبوس: پناهندگان پرخاشجو ؛ نازی های آماده به خشونت
(SPIEGEL)


از کتبوس درسدن ای دیگر بوجود می آید
(MAZ)


چگونه یک دعوا شهر را دو دسته میکند
(SZ)


اینگونه کتبوس دچار یک شکاف بزرگ شد
(STERN)


شهرِ تحت فشار : چرا در کتبوس خشونت بالا گرفته است
(AUGSBUGER ALLGEMEINE)


عصبانیت از پناهندگان : از کتبوس یادگرفتن
(DEUTSCHE WELLE)


تا آنجایی که دوباره جنجال شود
(TAGESSPIEGEL)