چه کار میکنیم

ما بستری هستیم برای نظرات منتقدانه در موضوعات مرتبط با مهاجرت ؛راست گرایی و تنوع. ما جنبه های نادیده یا کمتر دیده شده ای را با خود همراه می آوریم و بخشی هستیم از شبکه جامعه مدنی .ما به عنوان شهروندان کتبوس خواهان گفتمانی بین رسانه ؛ سیاست و افکار عمومی و همزیستی در شهر خود به صورت فعال شکل ببخشیم.